Polityka prywatności:

Witamy na stronie: www.liferoots.pl [dalej „Sklep”]. Prezentowana tu polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług naszego Sklepu i podaniem jakichkolwiek danych. Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator

Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych w związku z korzystaniem z usług proponowanych przez Sklep [dalej „Dane Osobowe] jest Paulina Kawa prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą Liferoots Paulina Kawa (adres prowadzenia działalności: ul.Krakusa 11/18, 35-302 Rzeszów) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
pod numerem 001116832/2015,NIP 813-363-27-66, REGON 362093490; adres poczty elektronicznej: poczta@liferoots.pl numer telefonu: (+48) 515- 270- 875 (opłata jak za połączenie standardowe
- wg. cennika właściwego operatora).

Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych pod numerem ???.

Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

Nasz Sklep zbiera następujące Dane Osobowe:
1. Imię i nazwisko – podczas składania jednorazowego zamówienia oraz podczas rejestracji do konta Klienta zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie, dokonać rejestracji
do konta na naszej stronie oraz do ewentualnego kontaktu Sklepu z Klientem,
2. Adres zamieszkania oraz ewentualnie adres doręczenia: jest to informacja niezbędna do realizacji i wysłania zamówionego towaru,
3. Nr telefonu: Klient jest powiadamiany smsem o wysłaniu towaru bądź w razie konieczności Sklep może kontaktować się Klientem na w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych okoliczności, np. braku towaru w magazynie, przy jednoczesny zaproponowaniu Klientowi korzystnego rozwiązania sytuacji,
4. Adres e-mail: poprzez e-mail Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia oraz może kontaktować się z Klientem w związku z realizacją zamówienia. Adres e-mail, wykorzystywany jest także w celu założenia konta na stronie internetowej Sklepu. Ponadto, w przypadku gdy Klient chce otrzymywać newsletter na adres ten będą wysyłane informacje handlowe. Administrator może także wykorzystywać adres e-mail Klienta
w celu wysłania ankiety badającej zadowolenie Użytkowników z usług Sklepu.

Cel zbierania danych osobowych użytkowników

1. Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymaga podawania przez Klientów Danych Osobowych.
2. Dokonując zakupu w naszym Sklepie bez rejestracji i logowania do konta na podstawie jednorazowego zamówienia, dane podane na potrzeby jego realizacji są automatycznie usuwane. Pozostają jedynie dokumenty sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
3. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane Klientów są przechowywane w celu ułatwienia dokonania w przyszłości zakupów w naszym Sklepie.
4. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Sklep, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.
5. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowej Sklepu reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresować Klientów. Administrator może w tym celu powziąć Dane Osobowe przekazane przez Klientów w związku z korzystaniem z danej usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Klienta przetwarzanymi przez Administratora.

Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu

1. Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.
2. Administrator nie łączy powyższych informacji z Danymi Osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Sklep.
3. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w takcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Sklepu.
3. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych.

Prawa użytkownika związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

1. Klient ma prawo do uzyskania informacji o treści przechowywanych jego Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych.
2. Klient ma zapewniony dostęp do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawienia i aktualizacji po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: poczta@liferoots.pl.
3. W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym koncie, o ile takie posiada.
4. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia Danych Osobowych danego Użytkownika na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Administrator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin Sklepu lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Klient ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych w celach marketingowych.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

1. Korzystanie z niektórych usług Sklepu może wiązać się z udostępnianiem Danych Osobowych Klienta innym użytkownikom Sklepu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep. Jeżeli w skutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przez takiego administratora. O ile Klient wyrazi na to zgodę, Sklep może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: operatorom płatności, m.in. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, celu realizacji płatności elektronicznych firmom kurierskim m.in. UPS, INPOST K-EX, DHL, w celu realizacji wysyłki.
2. W przypadku, gdy Klient chce cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, powinien przesłać taką informację na adres: poczta@liferoots.pl.
3. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki klientów w tym zakresie

1. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Dane Osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL.
2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
3. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.

Polityka dotycząca cookies o innych podobnych technologii

1. Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu.
2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować działanie internetowe Sklepu indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci danego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie danego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia danego Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów.
4. Każdy Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
1. Konfiguracji strony internetowej Sklepu. dostosowania zawartości stron internetowej Sklepu do preferencji i uprawnień Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony, rozpoznania urządzenia każdego z Klientów Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Klientów i personalizacji interfejsu każdego Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, zapamiętania historii odwiedzonych podstron Sklepu w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
2. Uwierzytelniania Klienta w związku z korzystaniem z usług Sklepu i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej Sklepu, w tym: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sklep,
3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowej Sklepu, w tym: dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzeń Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego Klienta; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej Sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do danego Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
4. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Klientów Sklepu i dostosowania strony internetowej do antycypowanych preferencji Klientów,
5. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do świadczenia usług reklamowych: prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów własnych; dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
6. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści.
7. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klientów Sklepu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Prawa klientów dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostepu przez cookies.

1. Każdy Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Każdy Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Kontakt

1. Klient Sklepu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies.
2. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem to: poczta@liferoots.pl numer, telefonu: (+48) 515- 270- 875 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).