Regulamin Warsztatów Kulinarnych Life Roots | Korzenie Życia

I. Postanowienie ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych których organizatorem jest firma Life Roots Paulina Kawa.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez organizatora.

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. organizator lub firma - Life Roots Paulina Kawa (adres prowadzenia działalności: Krakusa 11/18, 35-302 Rzeszów) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 001116832/2015, NIP 813-363-27-66, REGON 362093490; adres poczty elektronicznej: poczta@liferoots.pl, numer telefonu: (+48) 606-107-267 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora);

b. usługa lub warsztaty - praktyczne warsztaty kulinarne;

c. uczestnik - konsument lub przedsiębiorca, który korzysta z usługi oferowanej przez organizatora;

d. umowa - umowa zawierana pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, na mocy której uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach kulinarnych;

e. konsument - osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

g. strona internetowa - serwis internetowy organizatora dostępny pod adresem: www.liferoots.pl.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.

II. Charakterystyka usługi

5. Usługa ma charakter usługi szkoleniowej.

6. Firma organizuje warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, jak również dla dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

7. Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora na stronie internetowej.

8. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.

9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.

10. Temat, cena, data i godzina oraz przybliżony czas trwania warsztatów, jak również menu oraz prowadzący warsztaty określane są przez organizatora każdorazowo na stronie internetowej przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności uczestników, organizator, po uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, tak aby uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.

11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

III. Nabycie usługi i sposób płatności

12. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów zaprezentowane na stronie internetowej.

13. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu. Kupując miejsce/miejsca na warsztatach uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.

14. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych warsztatów.

15. Organizator udostępnia następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy organizatora - Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A., Numer rachunku: 31 1050 1562 1000 0092 1423 4081

b. Płatności elektroniczne (przelew bankowy, karta kredytowa lub karta debetowa) za pośrednictwem serwisu PAYU.PL.

16. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PAYU.PL - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dalej: PAYU). Uwaga! Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

17. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o zapisie na warsztaty drogą mailową przez organizatora oraz o przyjęciu płatności przez PAYU.PL.

18. Organizator nie odpowiada za błędy uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem PAYU.PL.

19. Cena warsztatów jest określana przez organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie internetowej.

20. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach na stronie internetowej.

21. Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych i obejmuje:

a. zajęcia grupowe z prowadzącym;

b. wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;

c. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;

d. wydrukowane skrypty z przepisami potraw przygotowywanych podczas warsztatów;

e. udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;

f. wodę do korzystania podczas warsztatów (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

IV. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z warsztatów, odwołanie warsztatów

22. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach do 7 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@liferoots.pl.

23. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w pkt 22, tj. na 6 i mniej dni przed terminem warsztatów organizator nie zwraca uczestnikowi uiszczonej opłaty za warsztaty.

24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane warsztaty organizator może zaproponować uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez uczestnika o braku zgody na zmianę.

25. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres poczta@liferoots.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu.

V. Zasady uczestnictwa w warsztatach kulinarnych

26. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny oraz stosowania się do zaleceń prowadzącego.

27. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie organizatora nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

28. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości składników przygotowywanych potraw należy skonsultować się z osobą prowadzącą warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem: poczta@liferoots.pl.

29. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.

32. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora.

33. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.

VI. Postanowienia końcowe

34. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu.

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

36. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

37. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem w następujący sposób:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@liferoots.pl;

b. telefonicznie pod numerem: (+48) 606-107-267.

38. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi składane są w formie pisemnej w sposób wskazany w pkt 37 lit. a). Złożone reklamacje podlegają indywidualnemu rozpoznaniu przez organizatora poprzez analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez uczestnika, w odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych.

39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.